Nieuwe wet- en regelgeving

Belangrijke wijzigingen in 2014

Elk jaar zijn er weer wetten en regels die veranderen. Hieronder lichten we een aantal belangrijke wijzigingen toe waar u in 2014 mee te maken kunt krijgen.

IBAN als rekeningnummer

Het kan u niet zijn ontgaan: betalen en betaald worden gebeurt in 2014, ook binnen Nederland, met een IBAN (International Bank Account Number). Sinds 31 december 2013 mag de oude vertrouwde acceptgiro niet meer worden verstuurd. Er moet nu gebruik worden gemaakt van de nieuwe IBAN-acceptgiro of van een alternatief. Vanaf 1 februari 2014 kunt u geen betalingen meer doen met of naar oude rekeningnummers.

Geen aangiftebrief meer voor de omzetbelasting

Met ingang van 1 januari 2014 krijgt u van de Belastingdienst geen aangiftebrief meer voor de omzetbelasting. Dit betekent dat u voortaan zelf in de gaten moet houden dat u tijdig aangifte doet en op tijd betaalt. Tip: op de website van de Belastingdienst kunt u instellen dat u per e-mail een herinnering ontvangt als u aangifte moet doen.

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd gaat de komende jaren stapsgewijs omhoog. Op 1 januari 2014 is de AOW-leeftijd gestegen naar 65 jaar en twee maanden. Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd wordt? Maak dan gebruik van de speciale rekentool van de rijksoverheid.

 • In het regeerakkoord is sprake      van een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015. Naar verwachting      gaat deze in op 1 januari 2016. In het schema van de rekentool  kunt u      zien wanneer u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het wetsvoorstel voor de      versnelde verhoging wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014      ingediend bij de Tweede Kamer.

Minimumloon op 1 januari 2014 gestegen

Op 1 januari 2014 is het wettelijk minimumloon gestegen. Vanaf die datum gelden de volgende brutobedragen:

Per maand € 1.485,60

Per week € 342,85

Per dag € 68,57

 • De minimumloonbedragen worden      ieder halfjaar, op 1 januari en 1 juli, aangepast aan de gemiddelde      ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.
 • Als werkgever moet u uw      werknemers ten minste het wettelijk minimumloon en de      minimumvakantiebijslag betalen. Het minimumloon geldt voor alle werknemers      vanaf 23 jaar, tot de AOW-leeftijd. Ook flexwerkers, zoals thuiswerkers en      oproepkrachten, en buitenlandse werknemers hebben recht op het      minimumloon.
 • De Inspectie SZW controleert of      u minimaal het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag betaalt.      Als de Inspectie onderbetaling vermoedt, mag zij uw administratie inzien      en deze meenemen om te kopiëren en in beslag nemen. Als blijkt dat u te      weinig betaalt, kunt u een boete krijgen.

Borgstelling mkb-kredieten verruimd

Wanneer u als bestaand bedrijf bij de bank een lening afsluit van maximaal
€ 200.000, staat de overheid nu borg voor 67,5% van die lening. Voor 1 november 2013 was dit nog 45%. Bovendien is het maximumbedrag waarvoor de overheid met het reguliere percentage garant staat, verhoogd van € 1.000.000 naar € 1.500.000.

 • Met de borgstellingsregeling      voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB) staat de overheid borg voor een      gedeelte van een krediet. Hierdoor kunt u als ondernemer bij de bank meer      lenen dan u alleen op basis van uw onderpand zou krijgen.
 • U komt in aanmerking voor de      BMKB:
  – als uw bedrijf de bank te weinig onderpand kan bieden
  – en uw bedrijf een gunstig toekomstperspectief heeft
  – en als de lening niet bestemd is voor een project of een belegging.
 • Bezit u als eigenaar meer dan      de helft van het ondernemingskapitaal? Dan staat u zelf voor 25% borg.

Depots in plaats van G-rekeningen

Op 1 juli 2014 begint de Belastingdienst met het vervangen van G-rekeningen bij de banken door depots bij de Belastingdienst. Het is dan niet meer mogelijk om bedragen rechtstreeks op het rekeningnummer van de Belastingdienst te storten. Het depot komt beschikbaar via de Depotservice op de website van de Belastingdienst. U krijgt van tevoren bericht van de Belastingdienst wanneer uw G-rekening wordt vervangen door een depot.

 

Deel →